روش های کسب ستاره

عضویت در باشگاه


با عضویت در باشگاه مشتریان انتشارات مروارید
5ستاره و با تکمیل پروفایل خود
3 ستاره دریافت کنید

ثبت نظر


با هر نظر تاییدشده بر روی
کتاب خریدای شده 5 ستاره دریافت کنید

ثبت کد دوستان


دوستانتان را در لذت خرید از انتشارات مروارید شریک کنید
بعد از اولین خریدشون و ثبت کد برچسب
کتابشون 10 ستاره دریافت کنید

دعوت دوستان


با دعوت از دوستانتون به عضویت در باشگاه
مشتریان انشارات مروارید
5ستاره دریافت کنید

ثبت کد


کد برچسب کتاب خود را ثبت کنید و
تا سقف 15 ستاره دریافت کنید

ستاره هاتو منتظر نذار ؟