ادبیات و نقد ادبی

سی قصه از شاهنامه (آفرین فردوسی)

3,900,000ریال

دکتر محمدجعفر محجوب در شرح و توضیح داستان ها کوشش شده است تا سرحدّ امکان از متن شاهنامه استفاده شود چه هدف اصلی آشنا کردن خواننده با این کتاب و آماده ساختن و تشویق او برای روی آوردن به شاهنامه و خو..

زنان در داستان

80,000ریال

..

روش مطالعه ی ادبیات و نقد نویسی

2,100,000ریال

هدف کتاب حاضر این است که مهارت تفکر نقد و بررسی کتاب را در خواننده افزایش دهد و راه های عملی را برای مطالعه و درک و تحلیل ادبیات پیش روی او قرار دهد. نویسندگان این کتاب کوشیده اند دیدگاه گسترده تری در..

راهزن عقل و دین

210,000ریال

..

نمایش 65 تا 72 از 93 (12 صفحه)