شعر

سرمه خورشید

70,000ریال

..

سطرها در تاریکی جا عوض می کنند

160,000ریال

با چشم‌های زردپاییز در ایوان خانه نشسته بودو من پرندگانی پیر فکر می‌کردمکه دیگر هیچ کوچیاز مرگ دورشان نخواهد کردبه اینکهتنها چند پله‌ایمدر فاصله‌ی دو پاگردو نبض دست‌هایمتیک تاک بمبی‌ستکه زمان انفجارش ..

سیب و سرباز

80,000ریال

..

شام بازپسین

70,000ریال

..

شب به شیشه می زند

29,000ریال

..

نمایش 65 تا 72 از 201 (26 صفحه)