شعر

عشق ما روی آب راه می رود

440,000ریال

عاشقانه های نزار قبانی موهای بلندت را جمع کن این آشوب دیوانه . . . شب را می ترساند دلم مهربانی نمی خواهد یک حمایل دود باش قراری که هرگز فرا نمی رسد سر قرارمان نیا ... مرا ترک کن در توهمی که..

عطر بیدار زمین

82,000ریال

..

فعلاً بدون نام

70,000ریال

مجموعه شعر فعلاً بدون نام اولین دفتر شعر فرزاد کریمی است که در سال 1394 توسط نشر مروارید منتشر شده است. این مجموعه مشتمل بر سی وشش شعر است. درون مایه ی غالب شعرهای این مجموعه مرگ است. حتی آن جا که شاع..

فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو» ام

230,000ریال

بودن یا نبودن،مسئله همین بودن من ونبودن توست...  تو هر ‏شباتّفاقیمی افتی بین شعرهامو از روی نعش شاعری شبیه منکه تو آخرین سروده‏اش بوده‏ای ر..

نمایش 81 تا 88 از 201 (26 صفحه)