شعر

غروب بنفش آن‌سوی پنجره

75,000ریال

زمستان مه­آلود و سردپاییز آبی‌رنگقرنفل­ها خسته از کرانهسکوت عصر می­نگریستبه سفیدی لبخند تو...  زمستان 1392..

دچار

80,000ریال

ایمان صفری در انتهای کتاب درباره خود و مجموعه شعر «دچار» می گوید: هرگز فکر نمی کردم سرنوشتم با شعر گره بخورد، رویای من از نوجوانی، موسیقی و روزنامه نگاری بود اما از سال ۷۴ با خواندن «هوای تازه» وارد ..

دعوت دوباره به ادامه دریا

220,000ریال

گزینۀ دوم، میزبانِ مزامیری از میانِ چندین دفتر شعر است که هیچ کدام در گزینه ی اول نیامده است: گزینه ای متعلق به دهۀ هشتاد و نود خورشیدی است، در منتهایِ این دفتر، تازه ترین شعرها آمده است، «شعرهایی ک..

در جریان رگ هایم باش

90,000ریال

کار از دست و دست از کار افتاده چون ماهی که در شبکه ی اضطراب مقّید گردد بنیاد تپیدنم گرفته استگفتم اگر مطلب استیصال من است، سرگردانی ات برای چیست؟از دم دود می شوم تا به زبانت آیمکه تشنگی ات عهدی ست ب..

جهان های موازی

850,000ریال

من به زهدان ماهی برگشته‌امزندگی به راهش ادامه داده استاین را به پیامبریکه پهلویم دراز کشیده نمی‌گویمو تا ابد در آن جا می‌مانم..

تو در من شعر بودی، نه بر کاغذها

850,000ریال

شعر شدمدر تنگ تنگ واژگانو ماهیانی که می‌نوشتمسرخ بودند از تیزی قلم.....

نمایش 9 تا 16 از 199 (25 صفحه)