شعر

گزینه اشعار محمدعلی سپانلو

395,000ریال

سپیده‌دم دیگری، بعد از یک فتح مشکوکتماشاگر بازی باد و خاک استمیدان متروکدر آن چرخش کاغذین کلاغانورق پاره‌هاآرزوهاو یک پرچم خستهدر نوک دیرکبر استادیوم گمشده، بادبانی سه رنگ استبا رقص رنگین کمانی.....

گزینه اشعار محمدعلی بهمنی

395,000ریال

پنهان که پشت صورتک پیرسالی امآیینه نیز فهم نیارد چه حالی امگل کرده باز شیطنتم بعد سالهاباید بیایی و بدهی گوشمالی امآنقدر پرسه می زنم این کوچه را_که تا_باورکنی که گمشده ی این حوالی ام..

گزینه اشعار فریدون مشیری (جیبی)

390,000ریال

من، امیدی را در خودبارور ساخته ام.تار و پودش را، با عشق تو پرداخته اممثل تابیدن مهری در دلمثل جوشیدن شعری از جانمثل بالیدن عطری در گلجریان خواهم یافت****راه خواهم افتادباز از ریشه به برگباز، از "بود" ..

نمایش 41 تا 48 از 198 (25 صفحه)