مجموعه شعر

چاله ها

850,000ریال

چشمانت را نبندآغوشت را پنهان نکناگر کمی صلح را می فهمیدیمرز دستانت را با ده سرباز خشمگینقفل نمی کردی..

پنجاه سپید سرا

1,350,000ریال

شعر سپید (یا شعر منثور) در زبان و ادبیات فارسی، شعری است که در آن، وزن‌های عروضی کهن یا آزاد / نیمایی حضور نداشته باشد یا در شکل / فرم آن حضوری تعیین کننده نداشته باشد. مجموعه‌ی حاضر منتخب و تحلیلی اس..

پناهنده

160,000ریال

پرهایش را به تمسخر گرفتندنامه‌اشمیان انبوه دود اژدهای آهنی گم شدسرخ پوستیکه پای قطاربه قلمرویش باز شده است..

پرهیب

380,000ریال

کبود حرف آخر است.زخم حرف آخر است.آنچه ما پشت پرده‌های کشیده خلق می‌کنیم،به خیابان نمی‌رسد.سکوت می‌کنمچیزی شبیه خواب از پیراهنم می‌گذرد...

پرده بگردان بانو!

250,000ریال

وقتی پرنده در قفس خویشتصویر باغ‌های جهان‌رادر ذهن می‌کشید،مردان چکمه‌پوش، شبح واراز باغ ما جنازه سروی رامی‌بردند...

پاییز وارونه

650,000ریال

تو را به واژه‌ها می‌شناسندمرا به سکوتتو را به عمارت‌هاییبا بام‌های بلندو پنجره‌های آفتابیو مرا به ستون‌های فروریختهو تکه‌سنگ‌های بی‌چهرهمن در جست‌وجوی تواز هرچه نشانی از تو داشتگذشتم..

پاییز سرزمین ما

350,000ریال

رویای منخدای دریاها، آناهیتابا پرچمی سپید در دست ایستاده‌ایمبیا و دوباره شادی و آزادی رابه سرزمین‌مان ببخشای بانوی آب‌های خلیج فارس..

نمایش 17 تا 24 از 208 (26 صفحه)