گزینه اشعار

گزینه اشعار عمران صلاحی

290,000ریال

صب زودوقتی که بادتو کوچه صداش میادمی رم و فوری درو وامی کنمداد میزنم:- آی نسیم سحری!یه دل پاره دارمچن می خری ؟..

گزینه اشعار احمد شاملو

495,000ریال

آن‌که می‌گوید دوستت می‌دارمدل اندوهگین شبی‌ستکه مهتابش را می‌جوید.ای کاش عشق رازبان سخن بود..

گزینه اشعار احمد شاملو (جیبی)

290,000ریال

آن که میگوید دوستت می دارمدل اندهگین شبی ست که مهتابش را می جوید.ای کاش عشق رازبان سخن بود..

نمایش 1 تا 8 از 70 (9 صفحه)