مجموعه شعر

سطرها در تاریکی جا عوض می کنند

160,000ریال

با چشم‌های زردپاییز در ایوان خانه نشسته بودو من پرندگانی پیر فکر می‌کردمکه دیگر هیچ کوچیاز مرگ دورشان نخواهد کردبه اینکهتنها چند پله‌ایمدر فاصله‌ی دو پاگردو نبض دست‌هایمتیک تاک بمبی‌ستکه زمان انفجارش ..

شام بازپسین

70,000ریال

..

شب به شیشه می زند

29,000ریال

..

شعر انگور

11,000ریال

..

شعر سکوت

35,000ریال

..

شعرهای نیمشب مدار چهل و نه درجه

150,000ریال

خواب که باشی همه چیز می تواند اتفاق بیفتد... می تواند خانه ات در تهران کوچ کند به مدارِ چهل ونه درجه با کمی عذرخواهی و لبخند جا باز کند میان خانه ها و بنشیند کنار دریاچه ای رودخانه ای در..

شهر شب شهر صبح

60,000ریال

..

نمایش 57 تا 64 از 152 (19 صفحه)